آدرس

اهواز - امانیه ورزشگاه تختی روبروی سالن ۲۲ بهمن

شماره تماس

06133731083

پست الکترونیکی

khzkungfu@7yahoo.com

کانال ارتباطی0 مربی
0 داور
0 ورزشکار